Civilni obred – tujci in tujina

S civilnim obredom oziroma pravno imenovano sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze je vajina skupna pot uradno sklenjena. V nadaljevanju najdeta informacije o pogojih za sklenitev zakonske zveze v Sloveniji za tuje državljane.

Civilni obred s tujim  državljanom

V kolikor je vsaj eden od bodočih mladoporočencev iz tujine, UE od tujega državljana zahteva naslednje dokumente:

~ potni list (dokaz o državljanstvu)
~ izpisek iz rojstne matične knjige
~ dokaz o tujem državljanstvu
~ potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze (izda ga pristojni organ države, iz katere prihaja tuj državljan)
~ potrdilo o samskem stanu

Vsa zahtevana dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik, v primeru, da tujec ne govori slovensko, pa mora biti na civilnem obredu prisoten tudi tolmač. Potrdila ne smejo biti starejša od 6 mesecev. Tuje javne listine držav, ki niso podpisnice Haaške, Dunajske ali Pariške konvencije (v nadaljevanju HDPK) lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu.

Ko je zakonska zveza sklenjena mora tuji partner listino, ki dokazuje sklenitev zakonske zveze v Sloveniji, oddati na upravno enoto v matični državi. Listino bo moral overiti po pravilih matične države. V Sloveniji tujec s poroko ne pridobi državljanstva, ampak le pravico do stalnega bivališča.

Strošek pridobivanja potrdil

Pridobivanje potrdil iz držav, ki niso podpisnice HDPK, lahko postane zapleten postopek, ki terja veliko časa in denarja bodočih zakoncev. Težave se pojavljajo predvsem pri pridobivanju dokumentov, ki jih določene države ne poznajo. Največkrat je to dokument, ki potrjuje, da ne obstajajo zadržki za sklenitev zakonske zveze ali pa pridobivanje dovoljenj za sklenitev istospolne partnerske zveze. Dodatne stroške pa lahko predstavljajo tudi potni stroški, ki so v nekaterih primerih astronomski. Ker države ne želijo izdati določenih potrdil, morajo ljudje potovati iz države v državo in večkrat zaprositi za vstopni vizum, da stvari lahko urejajo osebno. Ob tem pa nastajajo še stroški z urejanjem dokumentacije in prevajanjem dokumentov, zato mnogi pari poroko prestavijo in iščejo alternativne možnosti za pridobitev dovoljenja za bivanje tujca v Sloveniji (zaposlitev in podobno). Za ureditev vseh administrativnih zahtev za poroko s tujcem lahko odštejete tudi več sto evrov, končna cena pa je odvisna od zakonodaje in pravil države, iz katere prihaja tuj partner.

Civilni obred v tujini

Civilni obred lahko poteka v vsaki državi, ki dovoljuje poroko tujcev. Najenostavnejše bo dovoljenje pridobiti v državah, ki so podpisnice Haaške, Dunajske ali Pariške konvencije. Ker se pravila o sklenitvi zakonske zveze med državami razlikujejo, se je o zahtevah posamezne države najbolje pozanimati pri pristojnih organih izbrane države. Obred navadno poteka v angleščini, za uspešno izdajo potrdila o sklenjeni zakonski zvezi pa mora biti na obredu prisoten tudi tolmač. Za prijavo poroke potrebujete potni list in mednarodni rojstni list, potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o razvezi, v kolikor je bil kdo že prej poročen. Edini pogoj, da bo zakonska zveza veljavna tudi v pri nas, je izpisek iz poročne matične knjige države, kjer je bil izveden obred. Par mora poskrbeti za uraden prevod izpiska, v določenih primerih pa je potrebna tudi overitev dokumenta.

V kolikor pa izbrana država ne dovoljuje porok tujcev, se par lahko odloči za čedalje bolj priljubljen simbolični obred. Le-ta je navadno še bolj personaliziran, za veljavno sklenitev zakonske zveze pa se bo potrebno naknadno poročiti še v Sloveniji.

Recommended Posts